SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Kalibrácia snímačov zrýchlenia v našom akreditovanom laboratóriu

Kalibrácia snímačov zrýchlenia v našom akreditovanom laboratóriu

V prvej polovici tohto roku sme úspešne obhájili akreditovaný kalibračný postup popisujúci kalibráciu snímačov zrýchlenia, ľudovo nazývanými akcelerometre, podľa normy STN EN ISO 17025. Akreditovaný kalibračný postup vychádza z normy STN EN 16063-21, ktorá popisuje tzv. back-to-back oficiálne kalibráciu vibráciami porovnaním s referenčným snímačom. Ide o kalibráciu pomocou porovnávacieho kalibračného snímača zrýchlenia. Tento snímač je základom malého elektrodynamického shakera, resp. vibrátora, ktorého jediným účelom je kalibrácia snímačov zrýchlenia v širokom spektre frekvencií.

Súčasný frekvenčný rozsah nášho akreditovaného laboratória je 7 – 10 000 Hz, čo spoľahlivo pokrýva väčšinu snímačov používaných na laboratórne skúšky na vibračných strojoch. Metodika kalibrácie snímačov back-to-back je v podstate veľmi jednoduchá a patrí medzi dlhodobo stabilné a uznávané metódy pre sekundárnu kalibráciu. Metóda je názorne vysvetlená na nižšie uvedenom obrázku vrátane vzťahu, pomocou ktorého sa vypočíta výsledná citlivosť kalibrovaného snímača.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/vystrizek.PNG

Kde SSUT je výsledná citlivosť kalibrovaného snímača, SREF citlivosť referenčného snímača a hodnota V vyjadruje hodnotu nameraného napätia.

Je nutné spomenúť, že kalibrácia snímačov vždy prebieha pri tzv. normálnej teplote okolia, čo znamená 23 °C ± 5 °C. Podľa historickej zvyklosti sa základná citlivosť snímača určuje pri frekvencii 100 Hz, resp. 159,2 Hz. A prečo práve tieto frekvencie? Môžeme povedať, že zvolené frekvencie nie sú ani príliš nízko, alebo naopak, ani príliš vysoko vo frekvenčnom rozsahu kalibrovaného snímača. S hodnotou 159,2 Hz sa viaže ešte jeden fenomén a to ten, že pri tejto frekvencii je uhlová rýchlosť rovná presne 1000 s-1. To má za následok ľahký prepočet amplitúdy zrýchlenia, rýchlosti a dráhy. Samozrejme je možné sa stretnúť aj s inými frekvenciami, hodnota frekvencie nie je normatívne daná.

Hovoríte si, prečo máme iba jednu hodnotu citlivosti pri jednej frekvencii? Áno, máme! Ale v rámci kalibrácie získavate aj prehľadnú tabuľku jednotlivých frekvenčných bodov rovnomerne rozložených vo zvolenom frekvenčnom rozsahu, kde sú vypočítané odchýlky od základnej hodnoty citlivosti v percentách. V technických dokumentáciách pre bežné snímače zrýchlenia používané v laboratóriách sa tieto odchýlky obvykle pohybujú do ± 5 %, resp. ± 10 % v celom frekvenčnom rozsahu. Posledným parametrom, ktorý zostáva, je amplitúda zrýchlenia.

Kalibrácia snímača vždy prebieha pri jednej hodnote amplitúdy zrýchlenia, ktorá sa obvykle volí v hodnotách 1 g popr. 2 g alebo až 10 g. Voľba amplitúdy vychádza vždy z východzieho továrenského overenia snímača. Zákazník si môže hodnotu amplitúdy zrýchlenia zvoliť, avšak vždy s ohľadom na maximálny výkon kalibračného shakera. Pokiaľ napríklad zvolíme 10 g, tak sa pri nízkych frekvenciách použije nižšia hodnota amplitúdy podľa maximálneho výkonu kalibračného shakera.

Našim zákazníkom ponúkame v rámci rozsahu našej akreditácie taktiež kalibráciu snímačov priamo u nich na pracovisku. Napríklad nedávno u firmy ZKW Slovakia (Topolčany) sme okrem iného vykonali overenie inštalovaných jednotiek na kontrolu a riadenie vibračných skúšok. Súčasťou tejto zákazky bolo aj vykonanie kalibrácie vybraných snímačov zrýchlenia priamo na mieste u zákazníka.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek3.jpg

Za účelom skvalitňovania našich služieb usilovne pracujeme na rozšírení našej akreditácie. Aktuálne sme v konečnej fáze zariaďovania akreditovanej kalibrácie spomínaných jednotiek pre kontrolu a riadenie vibračných skúšok. Aj túto službu budeme v blízkej budúcnosti ponúkať v mieste inštalácie, teda u zákazníka. Vám, ako zákazníkovi, tak odpadne niekedy zložitá logistika s dopravou jednotky do kalibračného laboratória, a navyše je možné jednotku ihneď po kalibrácii používať, čím sa skracuje čas, kedy vibračné laboratórium nemôže vykonávať skúšky.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek4.jpg

Tak a máme zbalené, auto plné techniky a nabudúce môžeme vyraziť trebárs k vám.

 

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality