SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. S našimi službami a produktami reagujeme na nové požiadavky e-mobility.

S našimi službami a produktami reagujeme na nové požiadavky e-mobility.

Automobilový priemysel sa neustále vyvíja. Batériové pohony vozidiel a autonómne vozidlá začínajú byť čoraz viac na vzostupe. Tento aspekt zvyšuje nutnú zodpovednosť výrobcov vozidiel a dodávateľov jednotlivých komponentov. Preto sú potrebné nové skúšobné technológie, nové skúšobné postupy a nové testovacie štandardy. Aby bolo zabezpečené, že napríklad Li-Ion (lítium-iontové) batérie poskytnú ešte viac energie, budú mať dlhšiu životnosť a v budúcnosti umožnia dlhší dojazd na jedno nabitie.

Náš dlhoročný obchodný partner, spoločnosť Weisstechnik, k tomu svojimi produktami a službami výrazne prispieva. Vďaka tomu prispievame našimi službami i my v KAITRADE. S Weisstechnik ako lídrom na globálnom trhu v oblasti simulácie vplyvov prostredia pomáhame správnym testovacím a laboratórnym vybavením naštartovať mobilitu budúcnosti.

Nadšenie pre automobilové riešenia je v KAITRADE i vo Weisstechnik tradíciou. Náš menovaný partner už viac než 65 rokov vyvíja sofistikované testovacie technológie pre OEM výrobcov, dodávateľov komponentov, skúšobne a laboratóriá.

Automobilový priemysel má tak pre nás i pre Weisstechnik veľký význam. Na jednej strane preto, že dynamika tohto oboru je výzvou každý deň. Na druhej strane preto, že sa jedná o obrovský národný a medzinárodný trh, ktorému radi pomáhame.

Produktová rada nášho partnera je mimoriadne univerzálna a zahŕňa segment od kompaktných teplotných skúšobných komôr až po veľkoobjemové klimatické skúšobné komory a skúšobné stavy pre celé vozidlá.

Vybavené najväčšie testovacie centrum batérií na svete

Pre zaujímavosť zmienime, že vďaka spomenutej všestrannosti spoločnosť WeissTechnik zabodovala tiež u skupiny FEV. Medzinárodne úspěšný poskytovateľ vývojových služieb (FEV) poveril Weisstechnik vybavením v najväčšieho testovacieho centra batérií na svete. Za týmto účelom Weisstechnik naplánoval a postavil viac než 60 testovacích zariadení v priebehu len 18 mesiacov. Tie boli postupne uvádzané do prevádzky. Bolo tak možné väčšinu z nich využiť už vo fáze výstavby spomenutého testovacieho centra.

Okrem početných skúšobných komôr pre testovanie vplyvu teploty a klímy zahrňujú systémy v tomto testovacom centre FEV tiež korózne soľné komory, komory pre testovanie vplyvu prachu a vákua a v neposlednej rade i skúšobnú komoru pre budič vibrácií s výkonom 350 kN. Všetky spomenuté testovacie systémy boli pripojené k centrálnej chladiacej jednotke a integrované do riadiaceho systému FEV.

KAITRADE v partnerstve so svetovým lídrom

Weisstechnik podporuje testovanie Li-Iontových batérií už viac než 15 rokov rôznymi simulačnými systémami pre životnostné testy batériových článkov, modulov, sad batérií, kompletných pohonných jednotiek a systémov správy batérií (BMS).

Pre tieto aplikácie platí úplne zásadné pravidlo. Je dôležité technicky dostať pod kontrolu enormnú hustotu energie v Li-Ion batériách, a s tým spojené nebezpečenstvo tepelného úniku. Za účelom čo najlepšej ochrany skúšobného materiálu, skúšobného zariadenia a predovšetkým skúšobného personálu vyvinula spoločnosť Weisstechnik modulárny systém. Tento modulárny systém napĺňa jednotlivé úrovne nebezpečnosti, ktoré definujú vhodné opatrenia pre každú úroveň a špecifikuje opatrenia na ochranu proti výbuchu. Všetko v súlade s ATEX smernicami.

Testovanie batérií je stále častejšou požiadavkou, nielen v automotive odvetví

https://kaitrade.cz/media/aktuality/batery-testing/li-ion-ce.jpg

Testovanie batérií (nielen pre elektrické vozidlá) vyžaduje znalosť všetkých príslušných noriem a toho, ako je možné ich bezpečne implementovať do testovacích riešení. Okrem automobilovej normy vyššej úrovne LV124 tu hrá dôležitú úlohu i štandard UN38.3 a normy špecifické pre jednotlivých OEM výrobcov. Weisstechnik ponúka vhodné štandardizované testovacie produkty pre mnoho užívateľských požiadaviek. Okrem toho spoločnosť realizuje špeciálne riešenia, napríklad s priechodkami hriadeľa, napájanými skúšobnými vzorkami, stojanmi pre efektívnu manipuláciu so skúšobnými vzorkami alebo v kombinácii s ďalšími bezpečnostnými zariadeniami.

Špeciality na dennej báze

Najmä v oblasti špeciálnych konštrukcií máme s naším partnerom, spoločnosťou Weisstechnik, v obore vynikajúcu povesť. Nedávno boli napríklad naši nemeckí kolegovia schopní podporiť vývoj štandardov vo výskumnom stredisku EÚ v holandskom Pettene. Tu bol vyvinutý testovací stav pre prostredie ATEX zóna 1 pre prvé testovacie zariadenie na svete pre testovanie batérií Li-Ion pod napätím s CT snímkovaním. Toto testovacie zariadenie je zabezpečené až do úrovne nebezpečenstva 6. Sú tu batériové moduly pod napätím testované za rôznych podmienok. Počítačový tomograf ožaruje zo všetkých smerov skúšobné vzorky namontované na otočnom stole. Takto vytvorené úplné 3D dáta o batérii umožňujú vyvodiť závery o jej stave behom skúšky.

S nami dodávanými testovacími systémami je tiež možné simulovať napríklad studený štart na severnom póle, hrboľatú jazdu prašnou púšťou alebo mestskú premávku v Bangkoku. Tiež je možné simulovať extrémne zmeny teploty, silné ožiarenie slnečným svetlom, vplyv vibrácií, prachu a striekajúcej vody.

Štandardizácia a opakovateľnosť vykonávaných testov

Vysoko presné testovacie zariadenie je predpokladom štandardizovaných a opakovateľných testov. Pretože iba v prípade, že je možné kedykoľvek spoľahlivo reprodukovať požadované klimatické parametre môžu byť výsledky skúšok zmysluplné a vypovedajúce. Weisstechnik má pre svoje produkty dve vlastné kalibračné laboratóriá DaKK. Tie kalibrujú všetky vyrábané testovacie systémy priamo vo výrobe alebo u zákazníka, v závislosti od konkrétnych požiadaviek. 

Okrem popísaných kalibračných služieb výrobcu i my v Kaitrade ponúkame kalibračné služby, vďaka našej organizácii Holab spol. s r.o. Prístroje pre kalibráciu a zriadenie zariadení sú naviazané na ČMI a naša servisná firma HOLAB, spol. s r.o. je tam tiež registrovaná. Okrem toho je možno re-kalibrovať zariadenie s vystavením kalibračného listu od akreditovaného laboratória K 2358 (akreditovaného od ČIA podľa normy ČSN EN ISO/IEC 17025).

Ekonomicky zmysluplné a udržateľné riešenie

Rozhodujúcim faktorom pre technický a ekonomický úspech akýchkoľvek skúšobných zariadení je vysoká prevádzková spoľahlivosť. Dôležitú úlohu preto hrá i popredajný servis. Efektívna servisná sieť so špičkovo vyškolenými servisnými technikmi, vysokou mierou prvej opravy a zabezpečenou logistikou náhradných dielov významne prispieva k návratnosti investícií testovacích systémov zo sortimentu Kaitrade.

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie o jednotlivých službách a produktoch, neváhajte kontaktovať našich špecialistov.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality